1. TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling welke door LYNX+ is aanvaard. Behoudens

voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van LYNX+ betreffende andere voorwaarden zal het feit

dat de klant aan LYNX+ een bestelling toevertrouwt, van rechtswege inhouden dat de Klant al de hier

vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene en bijzondere voorwaarden die voorkomen in

enige bestelbon of ander document uitgaand van de klant zijn niet LYNX+ tegenstelbaar. De klant aanvaardt

dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of

specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen op de website LYNX+ (lynxplus.be) zijn steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld

en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve

kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen

zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen

bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. BESTELLINGEN

Aanbiedingen van LYNX+ zijn steeds vrijblijvend en zijn niet bindend. Bestellingen zijn pas definitief aanvaard

door LYNX+ nadat ze uitdrukkelijk en schriftelijk via e-mail of post of bestelbon zijn bevestigd door

LYNX+.

4. AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn

uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld,

is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-todate

is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn

of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

LYNX+ is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden

tot een middelenverbintenis. LYNX+ is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten,

zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast

of ingetrokken door LYNX+.

LYNX+ is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan

te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden LYNX+ niet. Vertraging

in de levering,

welke ook de oorzaak ervan is, geeft geen recht op enige schade, boete, vernietiging van de bestelling of

ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

5. ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het LYNX+ assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van LYNX+. De

artikelen worden bij de klant geleverd indien zo overeengekomen en de eventuele (thuis)levering wordt per

mail bevestigd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart

- via bankkaart

- via overschrijving

- via Paypal

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom

van LYNX+. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De

klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LYNX+ te wijzen bijvoorbeeld

aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. KLACHTEN

Alle klachten aangaande gebreken of niet-conforme levering dienen aan LYNX+ te worden meegedeeld per

aangetekende brief binnen 5 dagen na levering. Indien de klant nalaat om schriftelijk kennis te geven aan

gelijk welke klacht binnen de bovenvermelde tijdslimiet, zal dit beschouwd worden als een onvoorwaardelijke

aanvaarding van de levering en als een afstand door de klant van elke vordering die daarop betrekking

heeft.

8. KLANTENDIENST

Voor vragen over producten kan u ons steeds bereiken via mail: info@lynxplus.be of via post LYNX+,

Roeselarestraat 14, 8830 Hooglede.

De consument heeft het recht om mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een

boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering

van de goederen.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. De op vervaldag niet betaalde som

geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een interest zoals voorzien in de wet van 2

augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en wordt

verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro - bovenop de

invorderingskosten (aanmaningskosten, administratieve kosten, e.d.). Onverminderd de bovenvermelde

bepalingen behoudt LYNX+ zich te allen tijde het recht voor om elke verdere levering en/of prestatie op te

schorten tot volledige betaling van de aan LYNX+ verschuldigde bedragen, of om de overeenkomst van

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het

nog uit te voeren gedeelte.

10. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk

akkoord van LYNX+. LYNX+ kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke

aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

11. GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van

consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend

levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf

contact op te nemen met de LYNX+ klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te

bezorgen aan LYNX+.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op

herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge

van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd

met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen

of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect

gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend

levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

12..HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen

online aankopen :

De consument heeft het recht aan LYNX+ mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van

een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het

product. Klanten die van het herroepingrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf

de levering contact opnemen met LYNX+ en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de

goederen op hun kosten terug bezorgen aan LYNX+, Roeselarestraat 14, 8830 Hooglede.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden

terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

13. PRIVACY

LYNX+ verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten

overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van LYNX+ toe te

sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of

verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van LYNX+ bewaren op elk moment

opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat LYNX+ uw gegevens gebruikt

om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

LYNX+, Roeslarestraat 14, 8830 Hooglede

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik

van zijn paswoord.

Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, LYNX+ heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

LYNX+ respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van

het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel

tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op LYNX+ ter consultatie, wijziging of verwijdering.

LYNX+ maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het

mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine

identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden

tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen

zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

LYNX+ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de

internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons

contacteren op tel +32 (0) 475 73 23 58 of info@lynxplus.be

14.. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal

dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door LYNX+ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde

rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking

aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

15.BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht

inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten

betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.